7 past and future generations

[Voor Nederlands scroll naar beneden]

‘Make contact, not necessary to speak too much, because they will already know you. Lot’s of things happen, that are left unspoken.’ – George Siosi Samuels

During my visit to Australia I go back to the source of humankind and I make contact with the original inhabitants, The Aboriginals. I meet up with the cultural animator of Siosism and community catalyst of The Hub Melbourne, George Siosi Samuels. We talk about the cultural impact of indigenous stories on Western urban society. How can our ancestors of the past and future children help us to live more in harmony with each other and our environment?

Video: First Peoples Worldwide

Before the arrival of the first colonists in the 18th century there were numerous Aboriginal clans in Australia consisting of tribes of between 20 and 40 people. They lived in contact with other tribes, their environment, past and future. When important decisions had to be made, the Aborigines had just like Indians and certain tribes in Africa the tradition to call the elders together and to look at the impact of the decision on the present and the future.

The Great Binding Law of Iroquois

George brings forward The Great Binding Law of the Iroquois, an ecological concept of five and later six nations of the Iroquois. This concept asks the current generation to live sustainably and work for seven generations (around 140 years ) of the past and seven generations into the future. In this manner actions in the present related to the history and future of the tribe as well as with the environment in which the tribe lived. For instance, if you healed something from the past, this created space for the future.

“Look and listen for the welfare of the whole people and have always in view not only the present but usefull the coming generations, even those whose faces are yet beneath the surface of the ground – the unborn of the future Nation. – The Constitution of the Iroquois Nations: The Great Binding Law, First Peoples Worldwide.

With the arrival of the British, the Aborigines were reduced in numbers either by brutal force or by being infected by European diseases. Scientific theories were then put forward to prove that the white race was superior to the black race. Based on Darwin ’s theory of evolution, eugenics encouraged the growth of superior individuals and nations to the loss of others. Read more about the current situation of Aboriginal people here.*

Tribal wisdom and the Internet

What does this this tribal wisdom about the impact of our own actions mean today ? In the Netherlands , we are accustomed to work result-oriented and efficiently. No square meters in our country is vague , everything is cultivated. Thus it seems we have engineered society, where we can, as if our lives as individuals are separated from the history and generations of the past no longer exert influence on us. However, we notice an increasing awareness of our own actions and the finiteness of energy from our environment, such as water, coal, oil and gas.

With the introduction of internet and social media, we are not only increasingly able to gather more information about our surroundings. We can also connect faster with one another and keep in touch with groups where we once were part of such as a school or association. This allows us to stay more in touch with people and groups of the past. Internet has only existed for two generations, so seven generations back into that dimension will not work. The online dimension can, however, help us to strengthen existing links with contacts from the past and the present, and create new connections.

If we think and feel that our actions not only have an impact on our children, but onto seven generations of the past and in the future, then we slow down. Then we use collective wisdom from different times and spaces. We are more able to live in harmony with each other and with the opportunities that nature provides.

Dancing spirit with white painted figures, Ngamadjidj Shelter, Gariwerd / Grampians National Park, Australia
Dancing spirit with white painted figures, Ngamadjidj Shelter, Gariwerd / Grampians National Park, Australia

I made this picture on a walk through Victoria.

*Immigration Museum Victoria, Melbourne, Australia

NEDERLANDSE VERSIE

Tijdens mijn bezoek aan Australië ga ik terug naar de bron van ons menselijk bestaan en maak ik contact met haar oorspronkelijke bewoners, The Aboriginals. Ik heb een ontmoeting met cultureel animator van Siosism en community catalysator van The Hub Melbourne, George Siosi Samuels, over de culturele impact van inheemse verhalen op de Westers stedelijke wereld. Hoe kunnen onze voorouders en toekomstige kinderen ons helpen om meer in harmonie te leven met elkaar en onze omgeving?

Voor de komst van de eerste kolonialisten in de 18e eeuw leefden er verschillende Aboriginal-clans in Australië bestaande uit stammen tussen de 20 en 40 mensen. Ze leefden in contact met andere stammen, hun omgeving en verschillende tijden. De Aboriginals hadden net als Indianen en bepaalde stammen uit Afrika de traditie om met belangrijke besluiten de stamoudsten bijeen te roepen en te kijken naar de invloed van de beslissing op het heden en de toekomst.

The Great Binding Law of Iriquois

George brengt The Great Binding Law van de Iroquois naar voren, een ecologisch concept van vijf en later zes naties uit de Iroquois. Dit concept vraagt de huidige generatie om duurzaam te leven en te werken voor  zeven generaties (ongeveer 140 jaar) uit het verleden en zeven generaties in de toekomst. Daden in het heden hielden op de manier relatie tot de geschiedenis en toekomst van de stam alswel op de omgeving waarin de stam leefde. Als je in het heden bijvoorbeeld iets heelde uit het verleden, maakte dit ruimte vrij voor de toekomst.

“Look and listen for the welfare of the whole people and have always in view not only the present but also the coming generations, even those whose faces are yet beneath the surface of the ground – the unborn of the future Nation. – The Constitution of the Iroquois Nations: The Great Binding Law, First Peoples Worldwide.

De Aboriginals zijn met de komst van de Britten in aantallen verminderd door bruut geweld alsmede door Europese ziektes. Wetenschappelijke theorieën werden destijds aangedragen om te bewijzen dat het blanke ras superieur was aan het zwarte ras. Op basis van Darwin’s evolutietheorie, moedigde de eugenetica de groei van superieure individuen en volkeren aan ten koste van anderen. Lees hier meer over de huidige situatie van de Aboriginals.*

Tribale wijsheid en internet

Wat kunnen we nu met deze tribale wijsheid over de impact van onze eigen daden? In Nederland zijn we gewend om resultaatgericht en efficiënt te werken. Geen vierkante meter in ons land is onbestemd, alles is gecultiveerd. Daarmee lijkt het alsof we een maakbare samenleving hebben, waarin we als individu ons eigen leven kunnen maken, alsof we losstaan van de geschiedenis en generaties uit het verleden niet langer invloed op ons uitoefenen. Toch merken we een stijgend bewustzijn over onze eigen acties en de eindigheid van energiebronnen uit onze omgeving, zoals water, kolen, olie en gas.

Met de komst van internet en sociale media zijn we niet alleen steeds meer in staat om meer kennis te vergaren over onze omgeving. Ook kunnen we sneller verbindingen aangaan met elkaar en in contact blijven met groepen waarvan we eens deel uitmaakten zoals een schoolklas of vereniging. Dit stelt ons in staat om meer in contact te blijven met mensen en groepen uit het verleden. Internet bestaat pas twee generaties, dus zeven generaties teruggaan in de tijd in die dimensie gaat niet lukken. De online dimensie kan ons echter wel helpen om bestaande verbindingen met contacten uit het verleden en het heden te versterken en nieuwe verbindingen aan te gaan.

Als we denken en voelen dat onze daden niet alleen impact hebben op onze kinderen, maar op zeven generaties uit het verleden en in de toekomst, dan vertragen we. Dan maken we gebruik van collectieve wijsheid uit verschillende tijden en ruimtes. Dan zijn we beter in staat in harmonie te leven met elkaar en met de mogelijkheden die de aarde ons biedt.

*Immigration Museum Victoria, Melbourne, Australië

Laat een reactie achter